studnia głębinowa

Wiercenie studni głębinowych – na czym polega? Jaka jest cena takiej usługi?

Woda to jeden z elementów bez którego nie możemy żyć. Kupując lub budując dom, bierzemy pod uwagę czy będziemy mieli dostęp do bieżącej wody. Coraz częściej zamiast wodociągu decydujemy się na własną studnię na działce, aby zaopatrzyć w wodę nasz dom niezależnie od miejskiego lub wiejskiego wodociągu. Co to jednak jest studnia, na czym polega studnia głębinowa i czy opłaci nam się wykopanie tejże właśnie studni?

Dostęp do wody jest i zawsze był jednym z kluczowych zasobów dla przetrwania ludzkości, hodowli roślinnej i zwierzęcej jak i życia jako takiego. Wiercenie studni jest jednym z dostępnych sposobów na ułatwienie tego dostępu. Studnie głębinowe są otworami w ziemi, które umożliwiają dostęp do wody, która znajduje się głęboko w ziemi. Jest to czasami jedyna możliwość doprowadzenia wody do nieruchomości.

Czym są studnie głębinowe

Studnia to w skrócie pionowe ujęcie wód podziemnych, sztuczny otwór kopany lub wiercony aż do warstwy wodonośnej, gdzie znajduję się woda nadająca się do picia. Studnie głębinowe to studnie wiercone. Studnie takie mają najczęściej od 10 metrów do 30 metrów, jednak zdarzają się i głębsze. Dzięki temu, że w studni głębinowej pobiera się wodę z głębszych źródeł niż ze studni kopanej, woda ta jest mniej zanieczyszczona niż z wyższych warstw. 

Aby wydobyć wodę ze studni, potrzebne są pompy głębinowe oraz odpowiednie przyłącza do transportu wody w pożądane miejsce. Studnie głębinowe z pompami głębinowymi są znacznie droższe w budowie, ale są obecnie najlepszymi studniami uniwersalnymi, ponieważ są bardziej wydajne ,a jakość wydobywanej  wody jest znacznie lepsza.

Etapy prowadzące do powstania studni głębinowych

 1. Pierwszym etapem na drodze do powstania studni głębinowej jest odpowiednie badanie terenu pod wiercenie. Jest ono wykonywane przez specjalistów w dziedzinie geologii i umożliwia ustalenie miejsca gdzie znajduje się woda. Dzięki temu możemy poznać optymalne miejsce dla wiercenia studni oraz dobiera się odpowiednią technologię dla danej specyfiki terenu.
 2. W kolejnym etapie przystępuje się już do samego odwiertu. Ważne jest dobranie odpowiedniego sprzętu oraz technologii wiercenia odpowiadającej ukształtowaniu terenu oraz głębokości na której znajduje się woda.
 3. Po wykonaniu odwiertu do środka zostaje zaintalowana rura studzienna, która umożliwia prawidłowy pobór wody w późniejszych etapach oraz chroni otwór przed nieprawidłowym osuwaniem się ziemi, który mógłby doprowadzić do ponownego zasypania studni.
 4. Na tym etapie pozostaje już tylko podłączyć pompę i przetestować czy woda jest prawidłowo wypompowywana z jej wnętrza.

Rodzaje studni głębinowych

Możemy wyróżnić różne rodzaje studni, w zależności od wybranego kryterium.

Studnie możemy powdzielić według kryterium – w jaki sposób je wykonano. W ten sposób możemy wyróżnić:

 1. Studnie wiercone – studnie do których utworzenia wykorzystano specjalistyczny sprzęt z wykorzystaniem wiertła, które wykonuje odwiert na odpowiednią głębokość.
 2. Studnie kopane – są to studnie, do których utworzenia wykorzystano koparkę lub łopatę. Ten rodzaj studni ma ograniczone zastosowanie, bo umożliwia dostęp do stosunkowo płytko położonych złóż wody, co ma wpływ zarówno na możliwości jej zastosowania, jak i często zmniejszenie ilości pozyskiwanej wody.

Możemy rónież podzielić studnie ze względu na głębokość studni. Pierwszym rodzajem są studnie płytkie – do 30 metrów.

Drugim rodzajem – studnie głębinowe. Jest to rodzaj studni wierconej w celu uzyskania dostępu do wody na bardzo dużej głębokości – powyżej 30 metrów.

Możemy wyróżnić również studnię kręgową i studnię abisyńską.

Na czym polega wiercenie studni głębinowej?

Określenie zapotrzebowania na wodę.

Zanim zdecydujemy się na wiercenie studni głębinowej musimy określić maksymalne zapotrzebowanie na wodę. Jeżeli planujemy pobór wody nieprzekraczający 5m3 na dobę, pozwolenie na rozpoczęcie prac nie jest wymagane.

Określenie maksymalnego poboru wody na godzinę jest więc bardzo ważnym pierwszym krokiem w pracach związanych z wierceniem studni głębinowej. 

Określanie położenia studni

Kiedy już wiesz, ile wody potrzebujesz, możesz określić poziom wody w obszarze, w którym chcesz wywiercić studnię. Można to ustalić na dwa sposoby. Stosując metodę elektropowego badania gruntu lub poprzez wykonanie odwiertu próbnego. Metoda elektropowa badania gruntu pozwala zajrzeć w głąb ziemi na głębokość nawet 115 metrów, co ułatwia lokalizację soczewek wodnych. 

Natomiast odwierty próbne są odpowiedzią na pytanie o głębokość sklepienia i dno warstwy wodonośnej. Ten rodzaj wiercenia może być również wykorzystany do określenia grubości i granulację gleby. Można wtedy prawidłowo oszacować głębokość i wydajność studni. Po potwierdzeniu poziomu wody można przystąpić do wiercenia studni i montażu rur. 

Wiercenie studni przy pomocy świdra

Oczywiście sama studnia jest wiercona za pomocą specjalnego świdra. Specjalna maszyna przeznaczona do wiercenia studni wbija wiertło w ziemię i dowierca się do ustalonej w badaniach geologicznych głębokości. Wymaga to zarówno chłodzenia wiertła przy pomocy wody jak i wypłukania ziemi, gliny, osadów skalnych z otworu wiertniczego.

Montaż rurociągu studziennego

Po wywierceniu otworu kluczowy jest montaż rurociągu, który umożliwi pobieranie wody ze studni.

W tym celu zabudowuje się ją rury studzienne. Rury te są zazwyczaj wykonane z tworzyw sztucznych lub stali nierdzewnej, w zależności od konkretnego przypadku, który będzie spełniał określone wymagania techniczne określonej studni. Używane są zarówno solidne rury ciągnione jak i filtracyjne. Kolejnym krokiem jest wypełnienie przestrzeni pierścieniowej żwirem.

Po odpowiednim uszczelnieniu odwiertu uruchamiana jest pompa do pompowania oczyszczającego. W tej procedurze najpierw określa się wydajność studni. Możemy wtedy przejść do wyboru odpowiedniej pompy. Po podłączeniu całej studni do budynku lub innej konstrukcji, można z niej wtedy korzystać.

Montaż filtra piaskowego

Montaż filtra piaskowego jest jednym z kluczowych elementów budowy studni. Służy on odfiltrowaniu wody od zanieczyszczeń takich jak piasek, muł lub inne osady geologiczne. Rurka filtracyjna, która jest umieszczona w centrum filtra zbudowana jest ze stali nierdzewnej. Posiada wewnątrz perforacje oraz piasek kwarcowy, które umożliwiają przedostawanie się czystej wody i odfiltrowywanie niepotrzebnych osadów. Raz na jakiś czas może istnieć konieczność oczyszczenia piasku w filtrze, aby umożliwić prawidłowy przepływ wody przez filtr.

W trakcie procesu montażu filtra, rurka filtracyjna jest wprowadzana do wnętrza otworu w studni i umieszczana w centrum filtra.

Zasypanie otworu

Miejsce odwiertu po montażu rurociągów uzupełnia się materiałami takimi jak piasek lub żwir, które zapewniają prawidłowe działanie oraz uszczelnienie studni.

Jakie mamy rodzaje i zastosowanie pomp do studni głębinowej.

Pompy głębinowe przeznaczone są do pompowania czystej, zimnej wody ze studni wierconych, kręgów i niezależnych zbiorników. Stosuje się je w studniach, w których lustro wody znajduje się poniżej 8m, a zastosowanie pompy nadziemnej jest trudne lub całkowicie niemożliwe.

Specjalna konstrukcja pomp głębinowych sprawia, że nadają się one do zastosowań domowych, rolniczych i ogrodniczych, a przede wszystkim do szerokiej gamy zastosowań przemysłowych i produkcyjnych.

Rodzaje pomp głębinowych

Ważne jest, aby dobrać odpowiednią pompę głębinową do warunków poboru wody. Najważniejsze jest tu uwzględnienie średnicy, objętości wody i ciśnienia, jakie ma być wytworzone. 

Istnieją zasadmoczo cztery rodzaje pomp głębinowych:. 

 1. Pompy głębinowe zatapialne – jak sama nazwa wskazuje, są to pompy, które umieszcza się bezpośrednio w źródle wody, skąd jest przepompowywana przez rurociąg na zewnątrz. Zazwyczaj stosuje się je do studni, które znajdują się na znacznej głębokości.
 2. Pompy tłokowe – składają się z cylindra i tłoka i są stosunkowo proste w budowie. Zazwyczaj są stosowane w miejscach, gdzie nie jest konieczne uzyskanie dużego ciśnienia wody, między innymi w mniejszych studniach, umieszczonych stosunkowo płytko.
 3. Pompy hydroforowe – tego rodzaju konstrukcje stosuje się wówczas, gdy niezbędne jest uzyskanie stałego ciśnienia wody. Posiadają one dodatkowo zbiornik który magazynuje wodę i zapewnia tym samym rezerwuar wody do utrzymania jej pod wysokim ciśnieniem.
 4. Pompy wirnikowe – w tym rodzaju pompy za generowanie ciśnienia wody odpowiada wirnik, który obraca się wewnątrz obudowy pompy i przemieszcza wodę na zewnątrz studni.

Pompy samozasysające i zatapialne

Pompy samozasysające nadają się do pompowania czystej wody, ale nie są do tego ograniczone. Instalowane są nad powierzchnią cieczy, a ich maksymalna głębokość zasysania wynosi 7metrów. 

W przeciwieństwie do pomp samozasysających, pompy zatapialne są instalowane pod powierzchnią cieczy. Służą do pompowania wody czystej, a także wody ze stawów, rzek, jezior i szamb. Charakteryzują się one imponującą wydajnością, cichą pracą i dużą wysokością podnoszenia wody. Większość z tych pomp może pracować zarówno w pionie, jak i w poziomie. Aktywowane są w momencie rozpoczęcia pobierania wody.

Wirnik w pompie jest napędzany silnikiem elektrycznym, a nadmiar temperatury, który powstaje podczas pracy, jest rozpraszany przez przepływającą wodę. Pompy głębinowe są zazwyczaj montowane bezpośrednio do silnika głębinowego. Dostępne są różne modele jedno- i trójfazowe. Mogą one również zawierać sprzęgło, które przekazuje napęd z silnika na element hydrauliczny. Po stronie tłocznej pompa jest połączona z przewodem tłocznym za pomocą specjalnego kołnierza lub śruby. 

Pompy głębinowe stosowane są głównie do wydobywania wody z podziemnych, pionowych ujęć wody, których typowym przykładem są studnie głębinowe. Mogą to być również zbiorniki niezależne.

 Oczywiście pompy zatapialne znajdują również zastosowanie w przemyśle, np. w przemyśle naftowym do wydobywania ropy naftowej oraz w kopalniach do odwadniania podziemnych konstrukcji. Pompy zatapialne mogą być również wykorzystywane w przemyśle browarniczym, przez rolników oraz w miejskich sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Odpowiedni montaż pompy wody

Średnica wywierconego otworu musi być na tyle duża, aby mógł do niego wejść zespół pompowy. Najważniejszym elementem pompy głębinowej jest znajdujący się wewnątrz wirnik, który zazwyczaj ma konstrukcję promieniową lub ukośną. Tworzy różnicę ciśnień między stroną ssawną i tłoczną, zwiększając pęd cieczy. Z tego powodu pompy głębinowe należą do rodziny pomp ciśnieniowych.

Pompy, które są przeznaczone do pompowania wody pitnej muszą posiadać atest higieniczny i odpowiedni certyfikat

Głębokość studni głębinowej oraz badania geologiczne

Głębokość odwiertu

Najczęściej studnie głębinowe wykonuję się na głębokości od 10 metrów do 30 metrów, ponieważ dla kogoś kto chcę zaopatrzyć swój dom w bieżącą wodę ze studni głębinowej to powinno wystarczyć dla całego domu, a w tym przypadku wykonanie takiej studni wymaga jedynie zgłoszenia, a nie jak w przypadku głębszych studni pozwolenia wodno-prawnego na jej wykonanie.

Badania geologiczne

Przed wykonaniem odwiertu na studnie głębinową należy przeprowadzić badania geologiczne. Badania umożliwiają poznanie i wizualizację budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. Pozwalają również określić konieczną głębokość odwiertu.

Celem badania geologicznego jest uzyskanie szczegółowych informacji na temat tego jakie skały w głąb ziemi istnieją na naszej działce. Daje to pojęcie o głębokości występowania poszczególnych warstw wodonośnych i ich stanie. Badanie to pozwala na precyzyjne dopasowanie rodzaju i szerokości rury. Dzięki temu łatwiej i precyzyjniej można też regulować długość i głębokość filtra.

Badania geologiczne mają istotny wpływ na wydajność i koszty budowy studni głębinowych. Badania geologiczne wykluczają możliwość wykonania studni kopanych. Studnia nie może być zbudowana, jeśli w proponowanym obszarze budowy studni głębinowej nie stwierdzono występowania warstw wodonośnych.

Jak wybrać lokalizację studni głębinowej i jakie są przepisy dotyczące jej lokalizacji

Studnie głębinowe muszą być wiercone zgodnie z określonymi zasadami. Nie ma możliwości wykopania nowej studni w dowolnym miejscu. Ważne jest również zachowanie dopuszczalnych parametrów przy zachowaniu zasad i przepisów budowlanych.  Poniżej omówimy ogólne warunki prawne dotyczące lokalizacji studni, często jednak będą wymagać one kontaktu ze specjalistą, aby upewnić się co do prawidłowości budowy pod względem aktualnie obowiązujących przepisów.

Wymagania dotyczące studni określają rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Dlatego ważne jest, aby ocenić, czy przy budowie studni można spełnić określone specyfikacje. Ma to związek z odległością pomiędzy studnią a głównymi elementami konstrukcyjnymi. Zgodnie z art. 31 ust.1 rozporządzenia, odległość od poszczególnych elementów budynku wynosi:

 •  5 metrów od granicy działki;
 • 15 metrów od źródeł zanieczyszczeń, takich jak zbiorniki szamba, oczyszczalnie ścieków, stawy gnojowicowe czy pola uprawiane chemicznymi środkami ochrony roślin
 • 7,5 metra od rowów przydrożnych;
 • 15 metrów od stodół dla zwierząt i zbiorników odwadniających;
 • 30 metrów od rur spustowych;
 • 70 metrów od obór i wybiegów zwierząt gospodarskich.

Ponadto studnia powinna zostać wybudowana poniżej poziomu wód gruntowych, aby zapobiec zanieczyszczeniu wody powierzchniowej.

Pozwolenie wodnoprawne

Prawo geologiczne i prawo wodne wymagają od inwestorów, w pewnych okolicznościach, uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (jeśli pobór wody przekracza 5 m3 na dobę oraz jeśli głębokość studni przekracza 30 metrów lub jeśli woda jest pobierana do celów komercyjnych) oraz przygotowania geologicznego projektu budowlanego i zatwierdzenia przez władze powiatowe (jeśli studnia ma służyć celom specjalnym, innym niż tylko wykorzystanie wody do celów domowych).  Do innych przypadków należy konieczność uzyskania pozwolenia na budowę studni w przypadku kiedy budowa odbywa się w pobliżu zabytków, obszarów chronionych oraz objętych planem zagospodarowania przestrzennego.

Organ administracyjny może nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę studni głębinowej poprzez wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia, jeżeli określone warunki związane z budową danej studni zagrażają bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszeniu warunków środowiskowych, zdrowotnych lub sanitarnych, ograniczeniom lub uciążliwościom dla terenów sąsiednich (Prawo budowlane, art. 30 art. 7 ust.7). 

Wniosek składa się w Starostwie Powiatowym. Określa on parametry proponowanej studni (głębokość, pobór wody, rodzaj obudowy), zużycie wody, wykonanie prac, rodzaj użytych materiałów, termin rozpoczęcia prac itp. 

Do zawiadomienia dołącza się mapę przedstawiającą lokalizację studni, opis prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wszelkie rysunki i pozwolenia wymagane innymi przepisami. Prace mogą się rozpocząć tylko wtedy, gdy w ciągu 30 dni od powiadomienia starostwo nie zgłosi sprzeciwu. 

Koszty wywiercenia studni głębinowej.

Cena budowy jest uzależniona od warunków gruntowo-wodnych, które panują na działce. Najniższy koszt inwestycji dotyczy sytuacji, w której warstwa wodonośna znajduje się płytko, ma dużą wydajność, a woda dobrą jakość. Cennik inwestycji wzrasta w przypadku, gdy warstwa wodonośna znajduje się głęboko pod powierzchnią, a jej wydajność jest niewielka. W tej sytuacji konieczne będzie wykonanie głębszego odwiertu, więc to, ile kosztuje studnia głębinowa, finalnie zależy od wielu czynników. 

Ceny budowy zależą od warunków gruntowo-wodnych terenu. Najniższe koszty inwestycyjne są wtedy, gdy warstwa wodonośna jest płytka, wydajność jest wysoka, a jakość wody dobra.

Koszt inwestycji wzrasta, jeśli warstwa wodonośna znajduje się głęboko pod powierzchnią ziemi, a wydajność jest niska. W takim przypadku należy wykopać głębsze studnie, a ostateczny koszt studni głębinowej będzie zależał od wielu czynników. 

Zła jakość wody zwiększa również koszty budowy studni. Aby zapewnić odpowiednie oczyszczenie wody pitnej należy więc stosować specjalne i drogie filtry. Możemy jednak przedstawić orientacyjne koszty inwestycji w studnię oraz cennik na rynku w 2022 roku. Wiercenie studni głębinowej kosztuje około 150-200 zł za metr. W przypadku studni abisyńskich koszty inwestycyjne są nieco niższe. Średni koszt wiercenia to około 100-120 zł za metr. Powyższy cennik studni obejmuje koszt usługi oraz zakup niezbędnych materiałów.

Źródło: Bailey Line Road

Badanie wody ze studni głębinowej.

Właściciele studni głębinowych często jednak zapominają, że ich woda jest pobierana bezpośrednio z ziemi, nie jest filtrowana, a tym bardziej badana i może być bogata w różne zanieczyszczenia, których nie widać na pierwszy rzut oka.

Szacuje się, że w około 80% spożywanej przez człowieka wody można przekroczyć stężenie zawartych w niej substancji, w tym niestety również bakterii. Do powszechnie wykrywanych zanieczyszczeń w wodzie studziennej należą: żelazo, mangan, twarda woda, azotany, amoniak, związki organiczne, bakterie, niewłaściwa barwa i zapach wody. Woda studzienna może mieć niepożądane właściwości fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne. Zaburzenia właściwości organicznych wody często uniemożliwiają jej normalne użytkowanie.

W przypadku stosowania wody, środki chemiczne mogą powodować znaczne problemy techniczne. Istnieją również obawy o negatywne skutki zdrowotne codziennego przyjmowania zanieczyszczonej wody. Największe zagrożenie stwarzają jednak mikroorganizmy.

Bakterie mogą powodować sporo problemów, w tym choroby układu pokarmowego. Takie zanieczyszczenia wymagają szczególnej uwagi, kontroli, a przede wszystkim zapobiegania. 

Główny podział to analiza fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna wody. Pierwszy typ skupia się na badaniu i ilustrowaniu właściwości fizycznych i składu chemicznego wody. Informacje te są porównywane ze standardami stosowanymi w Polsce.

Na tej podstawie wyciąga się wnioski, które elementy należy poprawić i jaka metoda uzdatniania wody będzie odpowiednia w danym przypadku. Równie ważna jest analiza mikrobiologiczna. Test ten ocenia liczbę mikroorganizmów obecnych w wodzie. Jeśli nie ma w niej bakterii, woda nadaje się do picia lub wykorzystania do celów spożywczych. Wykonanie tych testów trwa kilka dni.

W celu zbadania wody można skontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną, można też zabrać próbki do specjalistycznych laboratoriów, można również poprosić firmę zajmującą się uzdatnianiem wody o jej zbadanie. Jest to bardzo atrakcyjna opcja, ponieważ często można trafić na oferty dotyczące najlepszego sprzętu filtrującego. Opłaty za badanie wody studziennej są jednolite i prawie takie same w całym kraju. W zależności od lokalizacji mogą być one średnio o 10% wyższe lub niższe.

 Całkowity koszt obu badań to 350-450zł. Analiza mikrobiologiczna kosztuje około 200-250 zł. Koszt analizy fizykochemicznej jest zróżnicowany. W zależności od parametrów wybranych do testów, może to być od 120 zł do 250 zł, a nawet więcej. Dobra wiadomość jest taka, że ceny badania wody w ostatnich latach zbytnio nie wzrosły.

Jak sprawdzić czy opłaca się kopać studnię głębinową.

Na koszty budowy składa się koszt montażu studni i rur (ok.150-300 zł za metr), koszt zakupu pompy do studni głębinowej (ceny zaczynają się od kilkuset złotych), a w niektórych przypadkach także zbiornika na wodę (również kilkaset złotych). 

Koszt budowy studni głębinowej może wynosić zazwyczaj od 3 do 10 tys. zł. Warto też wiedzieć, że woda pompowana ze studni głębinowych jest bezpłatna. Opłata wodna pobierana jest przez Wody Polskie w formie stałej opłaty za pobór wód podziemnych tylko od tych, którzy wybudowali studnię na podstawie pozwolenia na korzystanie z wód. Opiera się ona na maksymalnej ilości wody, która może zostać pobrana. Dlatego nie dotyczy to gospodarstw domowych, które zwykle korzystają z wody ze studni.

 Studnia głębinowa lub sieć wodociągowa to wymaga obliczenia indywidualnego. W końcu inwestycja w pompę nie ma sensu, jeśli oszczędności na rachunkach za wodę nie zwrócą się w ciągu najwyżej kilku lat. Z resztą mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy wykorzystują wodę tylko do picia, kąpieli i utrzymania domu w czystości, zwykle nie są zainteresowani wydawaniem tysięcy złotych na pompę. Przydaje się, gdy duże ilości wody są wykorzystywane do podlewania trawników i roślin ogrodowych za pomocą zraszaczy i innych urządzeń lub do napełniania basenów. Jest to również opłacalna inwestycja, jeśli podłączenie do sieci wodociągowej jest kosztowne. 

Dla porównania przy podłączeniu do wodociągu pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Przed rozpoczęciem prac budowlanych wystarczy powiadomić gminę o zamiarze budowy. Jeżeli w ciągu 30 dni nie wpłynie żadne pismo, urząd wyraził milczącą zgodę i można rozpocząć prace. 

Koszt opracowania projektu przyłącza to około 1000zł. Jeśli projekt jest bardziej skomplikowany lub odległość sieci rozdzielczej od domu wynosi kilkadziesiąt metrów, cena może przekroczyć 2500 zł. Podsumowanie kosztów podłączenia wodociągu to:

 • od 1000 zł do kilkunastu tysięcy złotych – Opracowanie projektów przyłączy wodnych;
 • 60 zł – Zatwierdzenie projektu na spotkaniu koordynacyjnym;
 • 100 zł – Umowa na realizację projektu z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi;
 • 500 zł – Proponowane zmiany w organizacji transportu;
 • 1500zł – Usługi geodezyjne;
 • 2275 zł* – Roboty nadziemne związane z podłączeniem do sieci wodociągowych;
 • 100 zł – montaż wodomierza.

Całkowity szacunkowy koszt przyłącza wodociągu to od 5500 do kilkunastu tysięcy złotych.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania:

Ile kosztuje metr wiercenia studni głębinowej?

Ceny wiercenia studni głębinowej zaczynają się od ok 150 zł za metr w górę.

Czy warto wiercić studnię głębinową?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy wiercenie studni głębinowej się opłaca. Odpowiedź jest prosta: Opłaca się. Ale to, kiedy inwestycja się zwróci, zależy od takich czynników jak całkowity poniesiony koszt studni oraz roczne zużycie wody. Szacunkowo studnia głębinowa zwraca się w od 2 do 5 lat.

Ile czasu trwa wiercenie studni głębinowej?

Czas wiercenia studni głębinowej to kilka godzin, także wystarczy sobie zaplanować jeden dzień na budowę studni.

Na jaką głębokość wiercić studnię głębinową?

Głębokość, na jaką trzeba wiercić studnię głębinową, jest uzależniona od położenia warstw wodonośnych gleby. Jednak nie wszystkie warstwy wodonośne danego terenu zawierają wodę odpowiedniej jakości, dlatego najlepiej skonsultować się z fachowcem, aby ocenić, jak głębokiej studni potrzebujemy.

Jak sprawdzić na jakiej głębokości jest woda?

Ustalenie, na jakiej głębokości będzie woda, w praktyce nie jest takie proste. Można spróbować oszacować położenie wody na podstawie map geologicznych, ale jest to bardzo nieprecyzyjne rozwiązanie. Najlepiej jest zrobić pomiary. Do pomiaru głębokości wody wykorzystuje się takie metody jak: sondowanie elektrooporowe, metoda potencjałowa i próbne nawierty. Nie warto też rezygnować z rozmowy z lokalnymi mieszkańcami, którzy już w tej okolicy mają studnię. Można się od nich dowiedzieć, na jakiej głębokości oni dokopali się do wody.

Czy można wykopać studnię bez pozwolenia?

Tak. Bez pozwolenia dozwolone są odwierty studni do 30m głębokości, o ile woda nie jest wykorzystywana do celów komercyjnych.

Ile lat wytrzymuje pompa głębinowa?

Średnia długość życia pompy głębinowej to ok 20 lat. Żeby pompa rzeczywiście tyle nam służyła, ważna jest poprawna instalacja pompy i odpowiedni dobór jej wydajności. Najważniejsze czynniki, na które trzeba zwrócić uwagę przy montażu pompy, to odległość pompy od dna (nie mniejsza niż 30 cm), odległość między króćcem tłocznym pompy a lustrem wody (min. 2 m), zabezpieczenie kabla zasilającego przed rozerwaniem, poprawne zawieszenie pompy na lince stalowej. Oczywiście, także i regularna konserwacja pompy ma istotny wpływ na długość jej życia.

Czy woda ze studni głębinowej może się skończyć?

Jest to możliwe przy nieodpowiednim dopasowaniu wydajności pompy. Jeśli pompa jest za mocna, to szybciej odpompowuje wodę, niż jest się w stanie ona gromadzić w miejscu poboru i powstają przewrwy w pompowanej wodzie. Przy ciągłym przesuszaniu źródła może ono zaschnąć całkowicie.

Jaka studnia lepsza kopana czy wiercona?

Zazwyczaj lepszym rozwiązaniem (ale też i droższym) jest studnia wiercona. Studnie wiercone sięgają dużo głębiej niż kopane. Zazwyczaj są bardziej wydajne (sięgają większych zasobów wody), a woda na głębszych warstwach jest mniej zanieczyszczona.

Ile kosztuje pozwolenie na studnię głębinową?

Pozwolenie na studnię głębinową to obecnie koszt 224 zł., a na studnie nieprzekraczające 30 m głębokości nie trzeba mieć pozwolenia wcale.

Czy woda ze studni głębinowej nadaje się do picia?

Woda prosto ze studni nie nadaje się do picia. Wody są skażone zanieczyszczeniami i bakteriami. Woda ze studni musi być do picia uzdatniona, poprzez odpowiednie filtrowanie.

Czy woda ze studni jest za darmo?

Tak, woda z własnej studni jest darmowa.

Czy wszędzie można kopać studnię głębinową?

Są pewne ograniczenia co do wyboru miejsca na studnię głębinową, np. studnia nie może być kopana w odległości bliżej niż 5 m od granicy działki. Więcej szcegółów na temat tego, jakie są ograniczenia wyboru miejsca na studnię, znajdziesz tutaj.