studnia głębinowa

Ceny i koszty wiercenia studni głębinowej

 Woda to jeden z pierwiastków, bez którego nie możemy żyć. Kupując lub budując dom, bierzemy pod uwagę czy będziemy mieli dostęp do bieżącej wody. Coraz częściej zamiast wodociągu decydujemy się na własną studnię na działce, aby zaopatrzyć w wodę nasz dom niezależnie od miejskiego lub wiejskiego wodociągu. Co to jednak jest studnia, na czym polega studnia głębinowa i czy opłaci nam się wykopanie tejże właśnie studni?

Studnia to w skrócie pionowe ujęcie wód podziemnych, sztuczny otwór kopany lub wiercony aż do warstwy wodonośnej, gdzie znajduję się woda nadająca się do picia. Studnie głębinowe to studnie wiercone. Studnie takie mają najczęściej od 10 metrów do 30 metrów, jednak zdarzają się i głębsze studnie. Dzięki temu, że w studni głębinowej pobiera się wodę z głębszych źródeł niż ze studni kopanej, woda ta jest mniej zanieczyszczona niż z wyższych warstw. 

Aby wydobyć wodę ze studni, potrzebne są pompy głębinowe oraz odpowiednie przyłącza do transportu wody w pożądane miejsce. Studnie głębinowe z pompami głębinowymi są znacznie droższe w budowie, ale są obecnie najlepszymi studniami uniwersalnymi, ponieważ są bardziej wydajne ,a jakość produkowanej wody jest znacznie lepsza.

Rodzaje studni głębinowych

Pierwszy rodzaj to studnie głębinowe. To rodzaj studni wierconej w celu uzyskania dostępu do wody na bardzo dużej głębokości.

Studnie wiercone wymagają użycia pomp i rurociągów. Drugi rodzaj to studnia abisyńska. Konstrukcja jest podobna do studni głębinowej. Jest on jednak znacznie węższy i może służyć jedynie do wprowadzenia rury. 

Możliwe jest jednak zainstalowanie pompy nad powierzchnią. Trzeci rodzaj to studnia kręgowa. Jest to najpłytszy rodzaj betonowej studni kręgowej. Dzieje się tak dlatego, że mamy do czynienia z rodzajem studni kopanej, czyli wykonanej całkowicie samodzielnie.

Na czym polega wiercenie studni głębinowej.

Zanim zdecydujemy się na wiercenie studni głębinowej musimy określić maksymalne zapotrzebowanie na wodę. Jeżeli planujemy pobór wody nieprzekraczający 5m3 na dobę ,pozwolenie na rozpoczęcie prac nie jest wymagane.

Określenie maksymalnego poboru wody na godzinę jest więc bardzo ważnym pierwszym krokiem w pracach związanych z wierceniem studni głębinowej. 

Kiedy już wiesz, ile wody potrzebujesz, możesz określić poziom wody w obszarze, w którym chcesz wywiercić studnię. Można to ustalić na dwa sposoby. Stosując metodę elektropowego badania gruntu lub poprzez wykonanie odwiertu próbnego. Metoda elektropowa badania gruntu pozwala zajrzeć w głąb ziemi na głębokość nawet 115 metrów, co ułatwia lokalizację soczewek wodnych. 

Natomiast odwierty próbne są odpowiedzią na pytanie o głębokość sklepienia i dno warstwy wodonośnej. Ten rodzaj wiercenia może być również wykorzystany do określenia grubości i granulację gleby. Można wtedy prawidłowo oszacować głębokość i wydajność studni. Po potwierdzeniu poziomu wody można przystąpić do wiercenia studni i montażu rur. 

Oczywiście sama studnia jest wiercona za pomocą specjalnego świdra. Po osiągnięciu przez studnię wymaganej głębokości, zabudowuje się ją rurami PCV. Używane są zarówno solidne rury ciągnione jak i filtracyjne. Kolejnym krokiem jest wypełnienie przestrzeni pierścieniowej żwirem.

 Po odpowiednim uszczelnieniu odwiertu uruchamiana jest pompa do pompowania oczyszczającego. W tej procedurze najpierw określa się wydajność studni. Możemy wtedy przejść do najważniejszej kwestii, czyli wyboru pompy. Po podłączeniu całej studni do budynku lub innej konstrukcji, można z niej wtedy korzystać.

Jakie mamy rodzaje i zastosowanie pomp do studni głębinowej.

Pompy głębinowe przeznaczone są do pompowania czystej, zimnej wody ze studni wierconych, kręgów i niezależnych zbiorników. Stosuje się je w studniach, w których lustro wody znajduje się poniżej 8m, a zastosowanie pompy nadziemnej jest trudne lub całkowicie niemożliwe.

Ważne jest, aby dobrać odpowiednią pompę głębinową do warunków poboru wody. Najważniejsze jest tu uwzględnienie średnicy, objętości wody i ciśnienia, jakie ma być wytworzone. 

Specjalna konstrukcja pomp głębinowych sprawia, że nadają się one do zastosowań domowych, rolniczych i ogrodniczych, a przede wszystkim do szerokiej gamy zastosowań przemysłowych i produkcyjnych.

Istnieją trzy rodzaje pomp głębinowych. Samozasysające, zatapialne oraz głębinowe. Pierwszy z nich jest częścią instalacji hydroforowej. Urządzenia te mają zdolność zasysania cieczy. Transportuje wody gruntowe pod odpowiednim ciśnieniem i z odpowiednią wydajnością.

Pompy samozasysające nadają się do pompowania czystej wody, ale nie są do tego ograniczone. Instalowane są nad powierzchnią cieczy, a ich maksymalna głębokość zasysania wynosi 7metrów. 

W przeciwieństwie do pomp samozasysających, pompy zatapialne są instalowane pod powierzchnią cieczy. Służą do pompowania wody czystej, a także wody ze stawów, rzek, jezior i szamb.

Charakteryzują się one imponującą wydajnością, cichą pracą i dużą wysokością podnoszenia wody. Większość z tych pomp może pracować zarówno w pionie, jak i w poziomie. Aktywowane są w momencie rozpoczęcia pobierania wody.

Pompy głębinowe mogą pompować wodę z każdej głębokości i nie mają w tym zakresie żadnych ograniczeń. Najczęściej stosowane w głębokich odwiertach, gdzie stosuje się rury osłonowe. 

Średnica wywierconego otworu musi być na tyle duża, aby mógł do niego wejść zespół pompowy. Najważniejszym elementem pompy głębinowej jest znajdujący się wewnątrz wirnik, który zazwyczaj ma konstrukcję promieniową lub ukośną. Tworzy różnicę ciśnień między stroną ssawną i tłoczną, zwiększając pęd cieczy. Z tego powodu pompy głębinowe należą do rodziny pomp ciśnieniowych.

 Wirnik w pompie jest napędzany silnikiem elektrycznym, a nadmiar temperatury, który powstaje podczas pracy, jest rozpraszany przez przepływającą wodę. Pompy głębinowe są zazwyczaj montowane bezpośrednio do silnika głębinowego. Dostępne są różne modele jedno- i trójfazowe. Mogą one również zawierać sprzęgło, które przekazuje napęd z silnika na element hydrauliczny. Po stronie tłocznej pompa jest połączona z przewodem tłocznym za pomocą specjalnego kołnierza lub śruby. 

Pompy głębinowe stosowane są głównie do wydobywania wody z podziemnych, pionowych ujęć wody, których typowym przykładem są studnie głębinowe. Mogą to być również zbiorniki niezależne.

Pompy, które są przeznaczone do pompowania wody pitnej muszą posiadać atest higieniczny i odpowiedni certyfikat.

 Oczywiście pompy zatapialne znajdują również zastosowanie w przemyśle, np. w przemyśle naftowym do wydobywania ropy naftowej oraz w kopalniach do odwadniania podziemnych konstrukcji. Pompy zatapialne mogą być również wykorzystywane w przemyśle browarniczym, przez rolników oraz w miejskich sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Głębokość studni głębinowej oraz badania geologiczne.

Najczęściej studnie głębinowe wykonuję się na głębokości od 10 metrów do 30 metrów, ponieważ dla kogoś kto chcę zaopatrzyć swój dom w bieżącą wodę ze studni głębinowej to powinno wystarczyć dla całego domu, a w tym przypadku wykonanie takiej studni wymaga jedynie zgłoszenia, a nie jak w przypadku głębszych studni pozwolenia wodno-prawnego na jej wykonanie.

Przed wykonaniem odwiertu na studnie głębinową należy przeprowadzić badania geologiczne. Badania umożliwiają poznanie i wizualizację budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych.

Celem badania geologicznego jest uzyskanie szczegółowych informacji na temat tego jakie skały w głąb ziemi istnieją na naszej działce. Daje to pojęcie o głębokości występowania poszczególnych warstw wodonośnych i ich stanie. Badanie to pozwala na precyzyjne dopasowanie rodzaju i szerokości rury. Dzięki temu łatwiej i precyzyjniej można też regulować długość i głębokość filtra.

Badania geologiczne mają istotny wpływ na wydajność i koszty budowy studni głębinowych. Badania geologiczne wykluczają możliwość wykonania studni kopanych. Studnia nie może być zbudowana, jeśli w proponowanym obszarze budowy studni głębinowej nie stwierdzono występowania warstw wodonośnych.

Jak wybrać lokalizację studni głębinowej i jakie są przepisy dotyczące jej lokalizacji.

Studnie głębinowe muszą być wiercone zgodnie z określonymi zasadami. Nie ma możliwości wykopania nowej studni w dowolnym miejscu. Ważne jest również zachowanie dopuszczalnych parametrów przy zachowaniu zasad i przepisów budowlanych. 

Wymagania dotyczące studni określają rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Dlatego ważne jest, aby ocenić, czy przy budowie studni można spełnić określone specyfikacje. Ma to związek z odległością pomiędzy studnią a głównymi elementami konstrukcyjnymi. Zgodnie z art. 31 ust.1 rozporządzenia, odległość od poszczególnych elementów budynku wynosi:

 5 metrów od granicy działki;

7,5 metra od rowów przydrożnych;

15 metrów od stodół dla zwierząt i zbiorników odwadniających;

30 metrów od rur spustowych;

70 metrów od obór i wybiegów zwierząt gospodarskich.

Dwa inne przepisy prawne tj. prawo geologiczne i prawo wodne wymagają od inwestorów, w pewnych okolicznościach, uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (jeśli pobór wody przekracza 5 m3 na dobę oraz jeśli głębokość studni przekracza 30 metrów lub jeśli woda jest pobierana do celów komercyjnych) oraz przygotowania geologicznego projektu budowlanego i zatwierdzenia przez władze powiatowe (jeśli studnia ma służyć celom specjalnym, innym niż tylko wykorzystanie wody do celów domowych). 

Organ administracyjny może nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę studni głębinowej poprzez wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia, jeżeli określone warunki związane z budową danej studni zagrażają bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszeniu warunków środowiskowych, zdrowotnych lub sanitarnych, ograniczeniom lub uciążliwościom dla terenów sąsiednich (Prawo budowlane, art. 30 art. 7 ust.7). 

Wniosek składa się w Starostwie Powiatowym. Określa on parametry proponowanej studni (głębokość, pobór wody, rodzaj obudowy), zużycie wody, wykonanie prac, rodzaj użytych materiałów, termin rozpoczęcia prac itp. 

Do zawiadomienia dołącza się mapę przedstawiającą lokalizację studni, opis prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wszelkie rysunki i pozwolenia wymagane innymi przepisami. Prace mogą się rozpocząć tylko wtedy, gdy w ciągu30 dni od powiadomienia starostwo nie zgłosi sprzeciwu. 

Koszty wywiercenia studni głębinowej.

Cena budowy jest uzależniona od warunków gruntowo-wodnych, które panują na działce. Najniższy koszt inwestycji dotyczy sytuacji, w której warstwa wodonośna znajduje się płytko, ma dużą wydajność, a woda dobrą jakość. Cennik inwestycji wzrasta w przypadku, gdy warstwa wodonośna znajduje się głęboko pod powierzchnią, a jej wydajność jest niewielka. W tej sytuacji konieczne będzie wykonanie głębszego odwiertu, więc to, ile kosztuje studnia głębinowa, finalnie zależy od wielu czynników. 

Ceny budowy zależą od warunków gruntowo-wodnych terenu. Najniższe koszty inwestycyjne są wtedy, gdy warstwa wodonośna jest płytka, wydajność jest wysoka, a jakość wody dobra.

Koszt inwestycji wzrasta, jeśli warstwa wodonośna znajduje się głęboko pod powierzchnią ziemi, a wydajność jest niska. W takim przypadku należy wykopać głębsze studnie, a ostateczny koszt studni głębinowej będzie zależał od wielu czynników. 

Zła jakość wody zwiększa również koszty budowy studni. Aby zapewnić odpowiednie oczyszczenie wody pitnej należy więc stosować specjalne i drogie filtry. Możemy jednak przedstawić orientacyjne koszty inwestycji w studnię oraz cennik na rynku w 2022 roku. Wiercenie studni głębinowej kosztuje około 150-200 zł za metr. W przypadku studni abisyńskich koszty inwestycyjne są nieco niższe. Średni koszt wiercenia to około 100-120 zł za metr. Powyższy cennik studni obejmuje koszt usługi oraz zakup niezbędnych materiałów.

Źródło: Bailey Line Road

Badanie wody ze studni głębinowej.

Właściciele studni głębinowych często jednak zapominają, że ich woda jest pobierana bezpośrednio z ziemi, nie jest filtrowana, a tym bardziej badana i może być bogata w różne zanieczyszczenia, których nie widać na pierwszy rzut oka.

Szacuje się, że w około 80% spożywanej przez człowieka wody można przekroczyć stężenie zawartych w niej substancji, w tym niestety również bakterii. Do powszechnie wykrywanych zanieczyszczeń w wodzie studziennej należą: żelazo, mangan, twarda woda, azotany, amoniak, związki organiczne, bakterie, niewłaściwa barwa i zapach wody. Woda studzienna może mieć niepożądane właściwości fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne. Zaburzenia właściwości organicznych wody często uniemożliwiają jej normalne użytkowanie.

W przypadku stosowania wody, środki chemiczne mogą powodować znaczne problemy techniczne. Istnieją również obawy o negatywne skutki zdrowotne codziennego przyjmowania zanieczyszczonej wody. Największe zagrożenie stwarzają jednak mikroorganizmy.

Bakterie mogą powodować sporo problemów, w tym choroby układu pokarmowego. Takie zanieczyszczenia wymagają szczególnej uwagi, kontroli, a przede wszystkim zapobiegania. 

Główny podział to analiza fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna wody. Pierwszy typ skupia się na badaniu i ilustrowaniu właściwości fizycznych i składu chemicznego wody. Informacje te są porównywane ze standardami stosowanymi w Polsce.

Na tej podstawie wyciąga się wnioski, które elementy należy poprawić i jaka metoda uzdatniania wody będzie odpowiednia w danym przypadku. Równie ważna jest analiza mikrobiologiczna. Test ten ocenia liczbę mikroorganizmów obecnych w wodzie. Jeśli nie ma w niej bakterii, woda nadaje się do picia lub wykorzystania do celów spożywczych. Wykonanie tych testów trwa kilka dni.

W celu zbadania wody można skontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną, można też zabrać próbki do specjalistycznych laboratoriów, można również poprosić firmę zajmującą się uzdatnianiem wody o jej zbadanie. Jest to bardzo atrakcyjna opcja, ponieważ często można trafić na oferty dotyczące najlepszego sprzętu filtrującego. Opłaty za badanie wody studziennej są jednolite i prawie takie same w całym kraju. W zależności od lokalizacji mogą być one średnio o 10% wyższe lub niższe.

 Całkowity koszt obu badań to 350-450zł. Analiza mikrobiologiczna kosztuje około 200-250 zł. Koszt analizy fizykochemicznej jest zróżnicowany. W zależności od parametrów wybranych do testów, może to być od 120 zł do 250 zł, a nawet więcej. Dobra wiadomość jest taka, że ceny badania wody w ostatnich latach zbytnio nie wzrosły.

Jak sprawdzić czy opłaca się kopać studnię głębinową.

Na koszty budowy składa się koszt montażu studni i rur (ok.150-300 zł za metr), koszt zakupu pompy do studni głębinowej (ceny zaczynają się od kilkuset złotych), a w niektórych przypadkach także zbiornika na wodę (również kilkaset złotych). 

Koszt budowy studni głębinowej może wynosić zazwyczaj od 3 do 10 tys. zł. Warto też wiedzieć, że woda pompowana ze studni głębinowych jest bezpłatna. Opłata wodna pobierana jest przez Wody Polskie w formie stałej opłaty za pobór wód podziemnych tylko od tych, którzy wybudowali studnię na podstawie pozwolenia na korzystanie z wód. Opiera się ona na maksymalnej ilości wody, która może zostać pobrana. Dlatego nie dotyczy to gospodarstw domowych, które zwykle korzystają z wody ze studni.

 Studnia głębinowa lub sieć wodociągowa to wymaga obliczenia indywidualnego. W końcu inwestycja w pompę nie ma sensu, jeśli oszczędności na rachunkach za wodę nie zwrócą się w ciągu najwyżej kilku lat. Z resztą mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy wykorzystują wodę tylko do picia, kąpieli i utrzymania domu w czystości, zwykle nie są zainteresowani wydawaniem tysięcy złotych na pompę. Przydaje się, gdy duże ilości wody są wykorzystywane do podlewania trawników i roślin ogrodowych za pomocą zraszaczy i innych urządzeń lub do napełniania basenów. Jest to również opłacalna inwestycja, jeśli podłączenie do sieci wodociągowej jest kosztowne. 

Dla porównania przy podłączeniu do wodociągu pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Przed rozpoczęciem prac budowlanych wystarczy powiadomić gminę o zamiarze budowy. Jeżeli w ciągu 30 dni nie wpłynie żadne pismo, urząd wyraził milczącą zgodę i można rozpocząć prace. 

Koszt opracowania projektu przyłącza to około 1000zł. Jeśli projekt jest bardziej skomplikowany lub odległość sieci rozdzielczej od domu wynosi kilkadziesiąt metrów, cena może przekroczyć 2500 zł. Podsumowanie kosztów podłączenia wodociągu to:

  • od 1000 zł do kilkunastu tysięcy złotych – Opracowanie projektów przyłączy wodnych;
  • 60 zł – Zatwierdzenie projektu na spotkaniu koordynacyjnym;
  • 100 zł – Umowa na realizację projektu z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi;
  • 500 zł – Proponowane zmiany w organizacji transportu;
  • 1500zł – Usługi geodezyjne;
  • 2275 zł* – Roboty nadziemne związane z podłączeniem do sieci wodociągowych;
  • 100 zł – montaż wodomierza.

Całkowity szacunkowy koszt przyłącza wodociągu to od 5500 do kilkunastu tysięcy złotych.