licznik - dziś 469 | miesięcznie: 21908 | ogólnie: 5153674
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

Walne Zgromadzenie "POLSPARu"

WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki „POLSPAR”

W dniu 16 grudnia 2011 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki „POLSPAR”, którego organem jest miesięcznik PAK.
1) Prezes ustępującego Zarządu POLSPAR prof. Wiesław Winiecki otworzył Walne Zgromadzenie – witając zgromadzonych członków Zarządu, delegatów na WZ i przybyłych gości oraz przedstawiając rozszerzony program obrad, który został przyjęty przez aklamację.
2) Na przewodniczącego obrad WZD zaproponowano prof. Piotra Tatjewskiego, zaś na sekretarza obrad zaproponowano dr Krzysztofa Mianowskiego. Kandydatury te WZ przyjęło przez aklamację.
3) Przewodniczący obrad prof. Piotr Tatjewski zaproponował, aby zebranie poprowadził dotychczasowy Prezes, ograniczając pracę Przewodniczącego do przeprowadzenia wyborów, co zgromadzeni zaakceptowali.
4) Po zgłoszeniu sześciu kandydatów, w indywidualnym głosowaniu jawnym (zwykłą większością głosów) ustalono następujące składy Komisji WZD: Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie: prof. Adamski (przewodniczący), oraz dr Zaikin i dr Barczyk, zaś Komisja Wnioskowa w składzie: prof. Wajs, prof. Smutnicki, oraz doc. Warsza.
5) Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu, Komisja Mandatowa potwierdziła prawomocność zebrania, na podstawie obecności 32 osób na 45 zgłoszonych delegatów.
6) Prof. Z Kowalczuk przedstawił kandydatury nowych członków POLSPAR, odczytał nazwiska 35 osób wraz z krótką charakterystyką nowej dziedziny działalności POLSPAR oraz propozycją utworzenia nowego „Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni” – uzasadnił ją też przepisami nowego Statutu. W głosowaniu jawnym, zarządzonym przez prowadzącego zebranie prof. W. Winieckiego nad przyjęciem nowych członków, wzięli udział członkowie Zarządu oraz Delegaci na Walne Zgromadzenie POLSPAR, przyjmując jednogłośnie wszystkich kandydaci w poczet członków POLSPAR.
7) Prof. Bogusław Więcek przedstawił planowany profil działalności nowego „Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni”, wymieniając m.in. zamiar certyfikacji i ujednolicenia norm w tej dziedzinie. Prof. T. Missala zwrócił uwagę, że przy statutowym rozszerzeniu działalności POLSPAR, nazwa Stowarzyszenia nie ulega zmianie. W głosowaniu jawnym wzięli udział członkowie Zarządu oraz Delegaci na Walne Zgromadzenie POLSPAR. W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie POLSPAR jednogłośnie przyjęło uchwałę o utworzeniu nowego „Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni”.
8) Prezes Stowarzyszenia POLSPAR przedstawił syntetyczne sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji 2008-2011. Następnie prof. Z. Kowalczuk, dr Granaszek, oraz prof. A. Masłowski  przedstawili syntetyczne sprawozdania za okres kadencji 2008-2011 z działalności poszczególnych Komitetów: Automatyki, Pomiarów, oraz Robotyki. Ponadto prof. R. Morawski, jako przedstawiciel Stowarzyszenia POLSPAR w IMEKO, przedstawił syntetyczne sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji 2008-2011. W końcu dr J. Barczyk zdał sprawę z działalności finansowej Stowarzyszenia.
9) Prof. T. Missala przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz analizę sprawozdań Komitetów. Na tej podstawie zaproponował przyjęcie sprawozdania Zarządu za kadencję 2008-2011 oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10) W dyskusji nad sprawozdaniami prof. T. Missala podkreślił bardzo wysoką pozycję Polski w działalności IFAC do roku 1983, oraz stanowcze działania prof. Z. Kowalczuka w ostatnich latach dla przywrócenia tej pozycji. Zwrócił też uwagę na konieczność podkreślania znaczenia Stowarzyszenia POLSPAR na różnych forach oraz zwracanie uwagi na pisanie nazwy dużymi literami. Na pytanie Tadeusza Ustaborowicza o przynależność Stowarzyszenia do NOT, odpowiedział prof. W. Winiecki – wyjaśniając, że przynależność POLSPAR do NOT ustała w poprzedniej kadencji. Janusz Szpytko podkreślił celowość stanowienia przez POLSPAR platformy bezpośredniego kontaktu dla Członków POLSPAR z przemysłem. Podniósł też kwestię starań o zorganizowanie w najbliższej przyszłości Kongresu IFAC w Polsce. Prof. P. Tatjewski poinformował o staraniach o zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Automatyki w Polsce w najbliższych latach. Prof. T. Missala zaznaczył, że możemy zostać organizatorami Kongresu IFAC tylko wtedy, gdy Polsce przypadnie stanowisko prezydenta IFAC. Prof. J. Szpytko zaznaczył, że należy w tych sprawach myśleć perspektywicznie. Prof. J. Kurek zwrócił uwagę na zadanie przyciągania inżynierów z przemysłu do POLSPARU oraz utratę nadzoru nad Krajową Konferencją Automatyki. Prof. P. Tatjewski wyjaśnił, że odkąd POLSPAR stracił ten nadzór Konferencja Automatyki obniżyła niestety swoją rangę. Prof. T. Missala wyjaśnił, że środowisko było zniechęcane do uczestnictwa w KKA. Wspomniał też, że jedynym Polakiem nagrodzonym przez IFAC był w przeszłości prof. W. Findeisen, za system sterowania gospodarowaniem wody dla Śląska. Prof. Z. Kowalczuk zaznaczył, że siłą POLSPARU są jego członkowie oraz że liczy się zarówno działalność teoretyczna, jak i praktyczna. Doc. Warsza przedstawił krótko swoją działalność w zakresie współpracy międzynarodowej Komitetu Pomiarów.
11) Po zakończeniu dyskusji, na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej prof. T Missali Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia POLSPAR jednogłośnie przyjęło uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu POLSPAR oraz o udzieleniu absolutorium za kadencję 2008-2011 ustępującemu Zarządowi.
12) Po przejęciu przewodnictwa obrad przez prof. P. Tatjewskiego, prof. Z. Kowalczuk powołując się na Statut Stowarzyszenia wyjaśnił kwestie proceduralne wyborów członków Zarządu. Następnie poszczególne Komitety zaproponowały swoich przedstawicieli do Zarządu: Komitet Automatyki (A. Turnau, E. Hrynkiewicz, J. Szpytko), Komitet Pomiarów (J. Mindykowski, T. Skubis, R. Morawski), Komitet Robotyki (K. Mianowski, J. Warczyński, Z. Pilat), oraz Komitet Termometrii i Termografii w Podczerwieni (P. Pręgowski, H. Madura, W. Minkina). Ponadto do Zarządu zgłoszono następujące osoby: K. Duzinkiewicz, J. Kacprzyk, M. Świercz, M. Kaliczyńska. W głosowaniu tajnym do Zarządu POLSPAR zwykłą większością głosów wybrano następujące osoby: A. Turnau, E. Hrynkiewicz, J. Szpytko, J. Mindykowski, T. Skubis, R. Morawski, K. Mianowski, J. Warczyński, Z. Pilat, P. Pręgowski, H. Madura, W. Minkina, K. Duzinkiewicz, J. Kacprzyk, M. Świercz. Zgodnie ze statutem w skład Zarządu wchodzą również przewodniczący Komitetów Automatyki (prof. Z. Kowalczuk), Pomiarów (prof. W. Winiecki), Robotyki (prof. A. Masłowski), oraz Termografii i Termometrii w Podczerwieni (prof. B. Więcek). Po dokonaniu wyboru składu Zarządu, prof. W. Winiecki zgłosił kandydaturę prof. Z. Kowalczuka na prezesa Stowarzyszenia POLSPAR. W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało prof. Z. Kowalczuka na prezesa Stowarzyszenia POLSPAR. Po zgłoszeniu kandydatów z grona Zarządu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano dr hab. inż. M. Świercza na sekretarza POLSPAR, a dr hab. inż. K. Duzinkiewicza na skarbnika POLSPAR. Do Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów wybrano: T. Missalę, C. Smutnickiego, Z. Warszę, K. Gromaszka, oraz J. Barczyka. Na przewodniczącego KR w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybrano prof. T. Missalę.
13) Walne Zgromadzenie POLSPAR przyjęło informację o ukonstytuowaniu się Zarządu POLSPAR. Prof. W. Winiecki podziękował dotychczasowemu Zarządowi za owocną współpracę i życzył powodzenia nowemu Zarządowi. Prof. Z. Kowalczuk podziękował za wyrażone przez WZ zaufanie.
14) W ramach spraw wniesionych, zwrócono uwagę na dbałość o to, aby w Komitetach organizacji międzynarodowych (takich jak IFAC, czy IMEKO) uczestniczyli członkowie POLSPAR.
15) Na tym Walne Zgromadzenie POLSPAR zakończono.

Prezes POLSPAR
Zdzisław Kowalczuk

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11