licznik - dziś 421 | miesięcznie: 21860 | ogólnie: 5153626
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Adamowi Żuchowskiemu
W dniu 29.09.2014 roku Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nadał tytuł Doktora Honoris Causa tej Uczelni Profesorowi Adamowi Żuchowskiemu. Wniosek Senatu ZUT został poparty przez senaty Akademii Górniczo – Hutniczej (opiniodawca prof. Janusz Gajda), Politechniki Wrocławskiej (opiniodawca prof. Andrzej Wiszniewski) oraz Politechniki Śląskiej (opiniodawca prof. Tadeusz Skubis). Laudację wygłosił prof. zw. Dr hab. inż. Krzysztof Marchelek. W uroczystościach wzięli udział znakomici Goście, wśród nich parlamentarzyści, przedstawiciele senatów współpracujących z ZUT uczelni, członkowie władz województwa Zachodniopomorskiego, liczni wychowankowie i przyjaciele Profesora, pracownicy i studenci ZUT. Uroczystość nadania tytułu doktora H.C. była znakomitym uświetnieniem uroczystości inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. 
Profesor Adam Żuchowski jest wybitnym uczonym, specjalistą automatyki i metrologii, którego działalność naukowa doprowadziła do ukształtowania i istotnego rozwoju tych dyscyplin. Urodził się w 1934 roku we Frysztaku na Podkarpaciu. Studia ukończył w roku 1956 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera elektryka o specjalności metrologia. Kolejne formalne stopnie kariery pracownika naukowego zdobywał bardzo szybko: w ciągu trzech lat od ukończenia studiów obronił pracę doktorską, mając 30 lat uzyskał stopień doktora habilitowanego, mając 37 lat otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a mając lat 44 – tytuł profesora zwyczajnego. W tamtym czasie tak szybkie ukształtowanie uczonego i formalnie potwierdzenie tego stopniami i tytułami było przypadkiem wyjątkowym. 
Jego predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej zostały zauważone przez wybitnego metrologa, profesora Andrzeja Jellonka, który po przybyciu ze Lwowa do Wrocławia kierował w czasie studiów A. Żuchowskiego Katedrą Miernictwa Elektronowego na Politechnice Wrocławskiej. Adam Żuchowski, będąc jeszcze studentem, rozpoczął pracę naukowo – dydaktyczną na Politechnice Wrocławskiej na stanowisku asystenta w roku 1955. 
W roku 1960 przeniósł się do pracy na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej, najpierw w Katedrze Miernictwa Elektrycznego, kierowanej przez znanego metrologa prof. Artura Metala, następnie w Katedrze Elektroautomatyki Przemysłowej, którą kierował. Był założycielem i kierownikiem Zakładu Teorii Sterowania i Techniki Analogowej w Instytucie Automatyki Przemysłowej. 
Główny profil Jego wczesnej sylwetki naukowej to miernictwo wielkości zmiennych w czasie, tzw. miernictwo dynamiczne, którym zajmował się w latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku, z inspiracji profesora Artura Metala. Owocem tych prac jest monografia współautorska „Wstęp do teorii pomiarów dynamicznych”. Ta monografia jest do dzisiaj fundamentalną pozycją miernictwa dynamicznego. Przyczyniła się ona do uznania Kandydata w środowisku naukowym za głównego twórcę polskiej szkoły miernictwa dynamicznego. 
Profesor jest prekursorem wprowadzenia do metrologii aparatu matematycznego stosowanego w teorii sterowania , oraz nowych metod identyfikacji i technik symulacyjnych. Jego prace spowodowały przełom w analizie procesów pomiarowych. Cykl prac poświęcił czytelności przebiegów sygnałów rejestrowanych przez rejestratory analogowe, które kilkadziesiąt lat temu były dominującą grupą przyrządów rejestrujących. Podsumowaniem tych prac była monografia „Nowe problemy teorii pomiarów dynamicznych” .
Profesor jest twórcą nowych metod pomiarowych, metod optymalizacji dynamiki torów pomiarowych, a przede wszystkim wielu oryginalnych metod upraszczania modeli dynamiki obiektów i procesów. Wyniki badań publikował systematycznie przez prawie 60 lat. Bibliografia obejmuje prawie 400 pozycji, w tym 2 książki, 5 monografii, ponad sto kilkadziesiąt artykułów opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz ponad 200 referatów wygłoszonych i publikowanych w materiałach kongresów i konferencji krajowych i zagranicznych. Jego ulubionym czasopismem, gdzie opublikował dotychczas 109 artykułów naukowych, jest miesięcznik naukowo – techniczny Pomiary Automatyka Kontrola. Pierwszy z artykułów pt. „O pewnej metodzie kontroli magnesów stosowanych w licznikach elektrycznych” został opublikowany w PAK roku 1957, a najnowszy – zapewne nie ostatni – pt. „Metoda pomiaru zapasu stabilności w układzie regulacji automatycznej” – w numerze 4 w roku 2014.
Profesor był członkiem komitetów programowych wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Ma autorytet uczonego o niezależnych poglądach, głębokiej wiedzy, pracowitości i zaangażowaniu we współpracę z szerokim gronem uczniów i współpracowników.
Wypromował 18 doktorów. Kilku Jego wychowanków uzyskało stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora. Jego oddziaływanie na środowisko naukowe metrologów i automatyków zostało w ten sposób wzmocnione i znajduje kontynuację. 
Profesor był inicjatorem i prekursorem tworzącego się w Szczecinie środowiska naukowego automatyki i teorii regulacji. Jest twórcą szczecińskiej szkoły naukowej miernictwa dynamicznego, która rozwija zastosowania i optymalizacje struktur dynamicznych o zmiennych parametrach. Zespół utworzony i wychowany przez Profesora jest znany i ceniony w kraju i za granicą. Obecnie środowisko naukowe w dyscyplinie automatyka i robotyka skupione na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest liczącym się ośrodkiem naukowym w kraju i za granicą, kojarzonym z pracami Profesora Adama Żuchowskiego, który jest w nim nadal aktywny.
Należy zauważyć także współpracę naukową Profesora z Instytutem Technologii Mechanicznej Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej, trwającą od lat 60-tych do lat 90-tych ubiegłego wieku. Praca ta zaowocowała doktoratami w środowisku mechaników, wspólnymi opracowaniami naukowymi oraz wieloma dyskusjami, które przełożyły się na rozwój kierunków mechanicznych, w tym na wykreowanie nowej dyscypliny naukowej – mechatroniki, łączącej elektrotechnikę, elektronikę, mechanikę, metrologię, informatykę. 
Profesor recenzował wiele prac różnych rodzajów: doktorskich, habilitacyjnych, wniosków o tytuł profesora, książek, monografii, artykułów, oraz wniosków o granty naukowe. Jego recenzje zawsze były wnikliwe, rzeczowe, głęboko uzasadnione.
O pozycji i autorytecie Profesora w środowisku świadczy również zaproszenie Go do opracowania recenzji w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa w Politechnice Gdańskiej nestorowi polskiej automatyki, profesorowi Władysławowi Findeisenowi. 
Profesor był zawsze bardzo zaangażowany w proces dydaktyczny. Jest On znakomitym wykładowcą. Umie mówić w sposób prosty i zrozumiały o złożonych zagadnieniach. Zawsze jest bardzo kontaktowy, życzliwy, aktywny i otwarty na dyskusję na tematy naukowe. 
W Politechnice Szczecińskiej pełnił kolejno funkcje kierownicze: prodziekana i dziekana Wydziału Elektrycznego, prorektora ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą, oraz w czasie przemian systemowych w Polsce w roku 1981 pełnił funkcję rektora Politechniki Szczecińskiej. W tym czasie jako jedyny z grona rektorskiego uzyskał ogromną większością głosów wotum zaufania środowiska, i to On doprowadził do pierwszych demokratycznych wyborów rektora, któremu przekazał kierowanie uczelnią.
W latach 1979 – 1981 był członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. stopni i tytułów naukowych a w latach 1998 – 2000 członkiem Komisji ds. nagród przy Urzędzie Rady Ministrów.
Profesor Adam Żuchowski służył rozwojowi uczelni, w szczególności Wydziału Elektrycznego, i w znaczącym stopniu wpłynął na jego dzisiejszy poziom. 
Pozostaje ciągle aktywny w pracy naukowej, promieniuje swoją wiedzą i doświadczeniem na młodych współpracowników, przez studentów jest oceniany jako wspaniały nauczyciel i życzliwy doradca, przez wychowanków jest traktowany jako Mistrz, który ich ukształtował i wpłynął na współczesne dziedziny techniki pomiarowej i automatyki.
Profesor jest zamiłowanym turystą, miłośnikiem gór, przez wiele lat był aktywnym taternikiem jaskiniowym - speleologiem. Jest też autorem tomików wierszy i opowiadań zwłaszcza tych poświęconych pięknu gór i ziemi podkarpackiej. 
Na zakończenie uroczystości Profesor wygłosił wykład autorski pt. Modele procesów rozwojowych w nauce.
Dokumenty związane z procedurą nadania tytułu Doktora Honoris Causa zostały opublikowane w książce pt. „Adam Żuchowski HONORIS CAUSA DOCTORIS” (ISBN: 978-83-7518-708-3), Szczecin 2014.
 
Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11